ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTEN OMID SOLTANI

Voor alle diensten, aangeboden door Omid Soltani, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Door het sluiten van een overeenkomst, inclusief verwijzing naar deze algemene voorwaarden gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

Omid Soltani is gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer [62305379]

1. OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst tussen Omid Soltani en haar klanten, contractspartner of wederpartij ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit een ondertekend contract, anderszins akkoord bevonden offerte of via schriftelijk akkoord via email.
 2. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Omid Soltani. Wijziging van een overeenkomst kan kosten met zich meebrengen.
 3. Voor Omid Soltani ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door haar contractspartner of wederpartij aan haar verplichtingen is voldaan.

2. BETALING

 1. Het gefactureerde bedrag dient in overeenstemming met de bij overeenkomst gemaakte afspraken te worden overgemaakt op de factuur aangegeven bankrekening.100% vooraf, binnen 14 dgn na factuur, overeenstemming tussen beide partijen. Dit geldt voor 1-­‐‑on-­‐‑1 coaching traject en Personal Energy Program.100% binnen 14 dgn na factuur, overeenstemming tussen beide partijen. Dit geldt voor Energy Clinic.
 2. Omid Soltani heeft het recht uitvoering van haar verplichting op te schorten, indien de contractspartner of wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Contact info: info@omidsoltani.nl / +316 215 941 00‬

3. WIJZIGEN OF OPSCHORTEN OVEREENKOMST DOOR OMID SOLTANI

 1. Het is Omid Soltani toegestaan om wijzigingen aan te brengen in het programma, mits deze omstandigheden van zodanige aard zijn dat het programma onuitvoerbaar is zonder deze wijzigingen en deze onuitvoerbaarheid op gronde van redelijkheid en billijkheid niet kan worden toegerekend aan Omid Soltani.
 2. Buitengewone omstandigheden leveren voor Omid Soltani altijd overmacht op en ontheffen Omid Soltani van haar verplichtingen. Omid Soltani is gerechtigd om een overeenkomst te annuleren of op te schorten totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan. Bij blijvende overmacht is Omid Soltani ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
 3. Indien een dienst uitvalt door overmacht, zal Omid Soltani al het redelijkerwijs mogelijke doen om deze dienst op een later tijdstip in te halen. In dit geval neemt Omid Soltani (telefonisch of per email) contact op met de klant, contractspartner of wederpartij. Omid Soltani is niet financieel aansprakelijk voor het uitvallen van een dienst.
 4. Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van de dienst daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Omid Soltani van de dienst worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de klant, contractspartner of wederpartij.

4. ANNULERING

 1. Annuleren kan alleen schriftelijk en vóór de dienst is gestart. Omid Soltani bevestigt de annulering schriftelijk. In het geval dat de dienst is gestart, kan niet meer worden geannuleerd.
 2. De kosten voor de klant, contractspartner of wederpartij zijn:
-­‐‑ Annuleren tot 12 weken voor aanvang van de dienst: kosteloos
-­‐‑ 6 tot 12 weken voor aanvang van de dienst: 50% van het factuurbedrag -­‐‑ minder dan 6 weken voor aanvang van de dienst: het gehele factuurbedrag.

5. AANSPRAKELIJKHEID

a. Omid Soltani, haar medewerkers en trainers of partners zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, schade of eigendommen van deelnemers aan een dienst van Omid Soltani. Deelname aan diensten van Omid Soltani of het opvolgen van adviezen, geschiedt op eigen risico.

Contact info: info@omidsoltani.nl / +316 215 941 00‬

 1. Omid Soltani is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een dienst uitgeoefend door Omid Soltani. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Omid Soltani niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met diensten van Omid Soltani. De contractspartner of wederpartij dient zelf, al dan niet met de deelnemers samen, in te schatten of de deelnemers geschikt zijn voor deelname aan de diensten van Omid Soltani. Indien een deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien de klant, wederpartij, contractspartner of deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient de klant, contractspartner of wederpartij in te winnen bij een arts. Omid Soltani behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan diensten van Omid Soltani.
 2. Iedere klant, contractspartner of wederpartij verplicht zich alle deelnemers op de hoogte te stellen van de risico’s en beperkingen opgenomen in artikel 6.
 3. Omid Soltani is niet verantwoordelijk voor schade van haar klanten, contractspartners of wederpartijen. De klanten, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij en/of de individuele deelnemers zijn verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan de diensten van Omid Soltani.

6. GEHEIMHOUDING

Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht/dienst hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de soort informatie. Op elke overeenkomst tussen Omid Soltani en een klant, contractspartner of wederpartij is Nederlands Recht van toepassing.

7. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

a. Van deze Algemene Voorwaarden diensten van Omid Soltani kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Omid Soltani.

b. Op elke overeenkomst tussen Omid Soltani en een klant, contractspartner of wederpartij is Nederlands Recht van toepassing.

c. Geschillen die voortkomen uit overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en die niet onderling kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.